ރަށު މައުލޫމާތު

ގދ.ތިނަދޫ އަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުނުން 3 ވަނައަށް އޮންނަ ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީގެ އިޤުތިޞާދީ މައި ހަބު ކަމަށްބެލެވޭ ހިތްހެތޮ އޮގާތެރި ރައްޔިތަކު ދިރިރުޅޭ އާބާދީ ގޮތުންނާއި ބިމުގެ ގޮތުން ބޮޑު ތާރީޚީ ގޮތުން ފާހަގަ ކުރެވޭ ރަށެކެވެ. 

ރަށުގެ އާބާދީ