ޑައުންލޯޑްސް

ޑައުންލޯޑްސް

ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލުން ހިންގާ “ ކަސީދާ “ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް

ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލުން ހިންގާ “ ކަސީދާ “ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް

* ކަސީދާ (އިމާމުން އުފެއްދުމަށް މި ޕްރޮގްރާމަކީ މުދިމު / އިމާމްކަމުގެ ދާއިރާއިން ކުރިޔަށް ދިއުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުމަށް ޤަސްދު ކުރެވިފައިވާ ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ....

Page 1 of 6 1 2 6