މިޝަން އަދި ވިޝަން

ކައުންސިލްގެ މިޝަން

އަމިއްލަ ފުދުންތެރިކަމާއެކު ރަށްވެހި ތަރައްޤީ ފޯރުކޮށްދޭ ލާމަރުކަޒީ މުވައްސަސާއެއް.

ކައުންސިލްގެ ވިޝަން

ވެށިފަހި ތަޢްލީމީ ފުދުންތެރި ދުޅަހެޔޮ ރައްޔިތަކު ދިރިއުޅޭ ރަށެއް.