ފޯމްތައް

ފޯމްތައް

ތިނަދޫ އިން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ކޮންޑިޝަނަލް ގޯތި، ބިން ދޫކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު: (IUL)415/415/2023/60 އިޢުލާނާ ގުޅޭ

   ގދ. ތިނަދޫ އިން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ކޮންޑިޝަނަލް ގޯތި ބިން ދޫކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން މި ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު: (IUL)415/415/2023/60  އިޢުލާނާއެކު ގެޒެޓްކުރެވިފައިވާ "ކޮންޑިޝަނަލް ގޯތި ބިމާބެހޭ އުސޫލު" އަށް...

ގދ.ތިނަދޫ ކައުންސިލުން ހިންގާ “ ކަސީދާ “ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމް

* ކަސީދާ (އިމާމުން އުފެއްދުމަށް މި ޕްރޮގްރާމަކީ މުދިމު / އިމާމްކަމުގެ ދާއިރާއިން ކުރިޔަށް ދިއުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުމަށް ޤަސްދު ކުރެވިފައިވާ ސިލްސިލާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ....

Page 1 of 3 1 2 3