އެޑްމިން

ތިނަދޫ އިން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ކޮންޑިޝަނަލް ގޯތި، ބިން ދޫކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު: (IUL)415/415/2023/60 އިޢުލާނާ ގުޅޭ

   ގދ. ތިނަދޫ އިން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ކޮންޑިޝަނަލް ގޯތި ބިން ދޫކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން މި ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު: (IUL)415/415/2023/60  އިޢުލާނާއެކު ގެޒެޓްކުރެވިފައިވާ "ކޮންޑިޝަނަލް ގޯތި ބިމާބެހޭ އުސޫލު" އަށް...

Read more
Page 1 of 3 1 2 3